Tietosuojaseloste

Etusivu > Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:

Asianajotoimisto Ristikangas & Koskinen Oy (2130096-9)
Kalevankatu 11-13, 60100 Seinäjoki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa:

Antti Koskinen
puh: 040 5508694
antti.koskinen@ristikangas.fi

Rekisterin nimi:

Asianajotoimisto Ristikangas & Koskinen Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella. Suostumus voidaan koska tahansa peruuttaa.

Henkilötietojen käsittelyn ja asiakasrekisterin käyttötarkoitus:

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Asianajotoimisto Ristikangas & Koskinen Oy:n asianajopalveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, asianajotoiminnan edellyttämän esteettömyyden varmistamiseen, asianajotoimeksiantojen hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä:

  1. Olemassa olevat ja päättyneet asiakassuhteet.
  2. Potentiaaliset asiakkaat, joille on jätetty tarjous toimeksiannon hoitamisesta.

Asiakasrekisterin tietosisältö:

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  1. rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja ammatti,
  2. yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja ammatti,
  3. työnantajayrityksen nimi ja y-tunnus,
  4. sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asiallisen yhteyteen liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä,
  5. laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot,
  6. tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä.

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun kuin tässä selosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen.

Asiakastietojen hallinnassa käytettävien yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytyskriteerit:

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Mahdolliset erimielisyyden ensisijaisesti pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta.

Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilta henkilöiltä on estetty pääsy ja, joka on suojattu valvontajärjestelmällä.