Palvelut

Palvelut yksityisille

Tarjoamme yksityishenkilöille palveluitamme monipuolisesti. Yksityishenkilöille hoitamamme toimeksiannot liittyvät tyypillisesti rikosoikeudenkäynteihin, perhe- ja perintöoikeuteen (muun muassa ositukset, testamentit, perinnönjaot ja lapsiasiat), työoikeuteen, kiinteistö- ja asuntokaupan riitoihin, sopimuksiin, erilaisten asiakirjojen laadintaan ja oikeudenkäynteihin.

Hoidamme toimeksiannot tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja asiakasta kuunnellen sekä tarpeen vaatiessa myös yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Toimistollamme on kattava yhteistyötahojen verkosto eri elämänalueilla.

Palvelut yrityksille ja muille yhteisöille

Yritykset ja muut yhteisöt tarvitsevat toiminnassaan runsaasti oikeudellista asiantuntemusta. Riskien tunnistaminen ja minimoiminen on olennainen osa menestyksekästä yritystoimintaa. Oikeudellisten ja taloudellisten kysymysten kytkeytyminen yhteen on myös tyypillistä yritystoiminnalle. Tarjoamme yrityksille ja muille yhteisöille laaja-alaisesti osaamistamme erilaisissa juridis-taloudellisissa kysymyksissä.

Yrityksille hoitamamme toimeksiannot liittyvät tyypillisesti sopimuksiin, yhtiöoikeuteen, yrityskauppoihin, työ- ja virkamiesoikeuteen, liikehuoneiston vuokraukseen, irtaimen tai kiinteistön kaupan tai palvelun kauppasopimuksiin tai kaupan virheeseen, vahingonkorvaukseen sekä oikeudenkäynteihin.

Asianajajiemme oma toiminta ja kokemus yritysmaailmassa sekä toimistomme erittäin hyvät yhteistyötahot muun muassa kirjanpito- ja tilintarkastusalalta luovat edellytykset yritysasiakkaiden laadukkaaseen palveluun oikeudellisissa ja taloudellisissa kysymyksissä.

Tarjoamme palveluitamme myös julkisoikeudellisille yhteisöille, joille hoidettavat toimeksiannot liittyvät usein rakentamiseen, julkisen vallan käytössä aiheutettuun vahinkoon, työ- tai virkamiesoikeuteen taikka julkisiin hankintoihin. Lisäksi tarjoamme julkisoikeudellisille yhteisöille riidan ratkaisuun liittyvää osaamistamme, kuten oikeudenkäynneissä avustamista.

Hoidamme myös yhdistysten toimeksiantoja. Yhdistysten toimeksiannot liittyvät tyypillisesti työoikeuteen, yhdistyslakiin tai toimitilojen vuokraukseen.

Kustannukset

Selvitämme asiakkaan puolesta mahdolliseen koti-, yritys- tai muuhun vakuutukseen sisältyvän oikeusturvaedun olemassaolon. Merkittävä osa hoitamistamme riita- ja rikosasioista korvataan asiakkaan omien oikeudenkäyntikulujen osalta - vakuutuksen omavastuuosuutta lukuun ottamatta - oikeusturvavakuutuksesta.

Lisäksi selvitämme asiakkaan puolesta mahdollisuuden valtion varoista osaksi tai kokonaan maksettavan oikeusavun saamiseksi. Monissa tilanteissa valtion varoista maksettava oikeusapu kattaa myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden.

Toimeksiantoon johtamaton yhteydenotto on maksuton, joten käänny rohkeasti puoleemme sen selvittämiseksi, voimmeko me auttaa Sinua.